ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος :

 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ωςΔικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων καιδεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα» μεκωδικό ΟΠΣ 5002368, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6063/838/Α3/16-11-2017 (ΑΔΑ:66Ε0465ΧΙ8-ΣΝΔ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ.
πρωτ. 5579/Β3/1291/17-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΒΙ465ΧΙ8-ΩΩΕ). Αντικείμενο της Πράξης είναι ηπαροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικώνπροσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενουςτου Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης πουαπασχολούνται.Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ)) και την Ελλάδα.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ, καθώς επίσης για περισσότερες, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.