Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής/ μεταφόρτωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών

Αποφασίζουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής/ μεταφόρτωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για όσους υποψήφιους έχουν υποβάλλει ή υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 23:59:59 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων καιδεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα», με κωδικό ΟΠΣ 5002368.

Οι ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: Ημέρα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 23:59:59
  • Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής/ μεταφόρτωσης απαιτούμενων δικαιολογητικών: Ημέρα Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 23:59:59.