Ανακοινώσεις

 10 Jul 2020 Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των υποβληθέντων ενστάσεων
 03 Jul 2020 Ανακοίνωση Πίνακα με τα Αποτελέσματα των Ενστάσεων/ Αντιρρήσεων που Υποβλήθηκαν από Υποψήφιους Ωφελούμενους επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης των Φακέλων Υποψηφιότητας (όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην ανακοίνωση της 17/06/2020)
 02 Jul 2020 Διόρθωση του Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων, που ανακοινώθηκε στις 17 Ιουνίου 2020
 17 Jun 2020 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 20 Mar 2020 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής/ μεταφόρτωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 14 Feb 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ