Ανακοινώσεις

 02 Jul 2020 Διόρθωση του Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων, που ανακοινώθηκε στις 17 Ιουνίου 2020
 17 Jun 2020 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 20 Mar 2020 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής/ μεταφόρτωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 14 Feb 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ