Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα 024.oe-e.gr, από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων 17/2/2020 12:00 μ.μ μέχρι και την ημέρα λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (20/03/2020 και ώρα 23:59:59.) 

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών (μετά τις 20/03/2020 και ώρα 23:59:59), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα Δικαιολογητικά που πρέπει να μεταφορτώσουν (upload) μετά την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι (στην σχετική ενότητα της ηλεκτρονικής αίτησης), θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf ή jpg, μέγιστου μεγέθους έως 2MBs/δικαιολογητικό και είναι τα ακόλουθα:

 • 1 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • 2 Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δηλώσατε στην αίτησή σας (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)
 • 3 Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
 • 4 Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
 • 5 Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
 • 6 Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο ως αιτών/ούσα θα είστε Κύριος Δικαιούχος
 • 7 Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
  Για τους μη Εποχιακά Εργαζόμενους: ένα (1) από τα παρακάτω:
  • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορείτε να εκδώσετε από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι εξακολουθείτε να είστε Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό σας έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεσθε ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. Την δήλωση μπορείτε να την κατεβάσετε από την διεύθυνση ypeythini_dilosi_5.1.doc
  • Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας.

  Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα [1], η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
  • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη
  • είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
  • ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
  • ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 • 8 Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Την δήλωση μπορείτε να την κατεβάσετε από την διεύθυνση ypeythini_dilosi_6.doc

 

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται κατά την έναρξη της κατάρτισης:

Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης [2].

Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – υπογραφής την 1η ημέρα της κατάρτισης ή Τελευταία απόδειξη πληρωμής (την πλέον πρόσφατη) σύμφωνη με την ημερομηνία της 1ης ημέρας της κατάρτισης.
Διευκρινίζεται ότι για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται  σε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν εκ νέου βεβαίωση ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης.

Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας, κατά την είσοδο στο πρόγραμμα του ωφελούμενου (1η ημέρα Κατάρτισης), να εκδώσει τα παραπάνω, δύναται ο ωφελούμενος να προσκομίσει προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση και Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα καθώς και το ακριβές Ωράριο Εργασίας του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος θα πρέπει πριν τη διαδικασία καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματος να έχει προσκομίσει υποχρεωτικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά με σκοπό την επιβεβαίωση της ιδιότητας του ως εργαζόμενου ή εποχικά εργαζόμενου στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας τη στιγμή εισόδου στο Πρόγραμμα.


[1] Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

[2] Τα έντυπα Ε4 και Ε3 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet