Αντικείμενο έργου

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5002368.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Ελλάδα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Χώρας. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 120 ώρες. 

Στόχοι έργου

Το έργο απευθύνεται σε 850 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν σε εξειδικευμένες ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Αντικείμενο της πράξης είναι η εκπαίδευση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες (13) της Ελλάδας: Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα.

 

Μεθοδολογία Επιλογής:

Κριτήρια Επιλογής – Σύστημα Μοριοδότησης

Η διαμόρφωση του πίνακα των αποτελεσμάτων (τόσο του προσωρινού όσο και του οριστικού) με τους επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες, θα προκύψει βάσει της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής και της μοριοδότησης που περιγράφεται  παρακάτω.

Η χρήση του παρόντος συστήματος μοριοδότησης διασφαλίζει την ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό για την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί στους στόχους της προτεινόμενης πράξης.

Η διαδικασία της βαθμολόγησης και ταξινόμησης των υποψηφίων πραγματοποιείται από την ομάδα έργου της πράξης. Το παρόν σύστημα μοριοδότησης – επιλογής έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των κανόνων της Πρόσκλησης.

Με βάση αυτό το σύστημα θα επιδιωχθεί να διαπιστωθεί η πληρότητα των βασικών κριτηρίων (on/off) επιλογής, καθώς και η κάλυψη των υπόλοιπων κριτηρίων επιλογής όπως αυτά έχουν τεθεί και σε ποιο βαθμό καλύπτονται.

Συγκεκριμένα το παρόν σύστημα μοριοδότησης – επιλογής περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια επιλογής ωφελουμένων:

 

Τυπικές Προϋποθέσεις – Κριτήρια Αποκλεισμού (onoff)

Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται και την πληρότητά τους.

  1. Nα είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
  2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Βαθμολογούμενα Κριτήρια

  1. Εκπαιδευτικό επίπεδο: για το συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιείται η μοριοδότηση βάσει δυο (2) κλιμάκων. Αυτές είναι οι απόφοιτοι ΓΕΛ/ΠΟΛ/ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ/ΤΕΛ/ΤΕΕ/ΤΕΣ/ΣΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΤΕΙ). Η υψηλότερη μοριοδότηση δίνεται στους αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού) λόγω της υψηλής εξειδίκευσης και των απαιτήσεων των εν λόγω ειδικοτήτων.
  2. Εργασία σε ειδικότητασυναφήμε το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης: Το συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιείται λόγω της ιδιαιτερότητας και πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών αντικειμένων και ειδικοτήτων που παρέχονται στο πλαίσιο της πράξης, που προϋποθέτουν μία σχετική εργασιακή ενασχόληση σε σχέση με τα θέματα που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο και στο γνωστικό πλαίσιο των εν λόγω ειδικοτήτων.Ωςειδικότητα συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης εννοείται ο κωδικός ειδικότητας του ασφαλισμένου ο οποίος αναφέρεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης. Οι επιλέξιμοι κωδικοί περιγράφονται στο παράρτημα 1 του παρόντος εγγράφου.

 

Η βαθμολόγηση των δύο παραπάνω κριτηρίων θα γίνεται σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα. 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο, Πρώην Εξατάξιο Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ) ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

8

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ)

10

2

Εργασία σε ειδικότητα συναφή με το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης *

ΝΑΙ

5

ΟΧΙ

2

Συνολική Βαθμολογία = (Κριτήριο Επιλογής 1) + (Κριτήριο Επιλογής 2)

*Σημαντική Σημείωση: Ως ειδικότητα συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης εννοείται ο κωδικός ειδικότητας του ασφαλισμένου ο οποίος αναφέρεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης. Οι επιλέξιμοι κωδικοί περιγράφονται στο παράρτημα 1 της παρούσας Πρόσκλησης.

Το σύστημα μοριοδότησης που έχει ήδη σχεδιαστεί και διαμορφωθεί θα περιλαμβάνει την συμπλήρωση υποχρεωτικά ως προς όλα της τα πεδία, την ηλεκτρονική ή έντυπη αίτηση και η αποδοχή των όρων που αναγράφονται σε αυτή για προσκόμιση των δικαιολογητικών (η λίστα των οποίων αναγράφεται) όταν ζητηθούν, καθώς και ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που συμπληρώνει ο υποψήφιος είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης). Τα επιμέρους στοιχεία της αίτησης συμμετοχής διασφαλίζουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την πρώτη κατανομή των υποψηφίων ανά περιφέρεια. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

  • Προσωπικά Στοιχεία, από τα οποία διαφαίνονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψήφιου, δημογραφικά στοιχεία του όπως το φύλο, η ηλικία, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι ειδικά στην διεύθυνση του υποψήφιου ζητείται η συμπλήρωση μέχρι και σε επίπεδο περιφέρειας, ώστε να είναι εύκολη η πρώτη ταξινόμηση των αιτήσεων.
  • Ψηφιακή ανάρτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, στις ανάλογες θέσεις και σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαχειριστή.
  • Επιπρόσθετα, στην αίτηση συμμετοχής ζητείται από τους υποψήφιους να βάλουν με σειρά προτεραιότητας τα αντικείμενα κατάρτισης που τους ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων.
  • Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω  email κ.ά.)

Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική Κατάρτιση, την Πρακτική Άσκηση (με την μορφή case studies) και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί). 

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 / ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 120 Ώρες Κατάρτισης χ 5,00 € = 600,00 €.

Σημείωση:      Οι απουσίες έως του ποσοστού 10% των ωρών κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εσωτερικός Ελεγκτής

Εσωτερικός Ελεγκτής

ΝΑΙ

ΟΧΙ